Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku

https://irop.mmr.cz/cs/

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008687

Popis projektu:
Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění dostupnosti terénní služby sociální rehabilitace na území ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Automobil umožní sociálním pracovníkům navštěvovat i klienty, kteří žíjí mimo dochozí vzdálenost nebo ty klienty, ke kterým se složitě dopravují pomocí hromadné dopravy. Vůz může být využíván i na cesty s klientem jako doprovod k ošetřujícímu psychiatrovi, na úřad, ke spolupracujícím odborníkům či organizacím.

Cíle projektu:
Realizace projektu naplňuje specifický cíl IROP 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro terénní sociální službu – sociální rehabilitaci organizace Fokus – Písek, z.ú., která zajišťuje dostupnost předmětné služby na území SO ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Cílem poskytování této služby je přispět k inkluzi osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo již sociálně vyloučených. V rámci předloženého projektu dojde k pořízení osobního automobilu, což značně usnadní pracovní činnost sociálním pracovníkům, kteří předmětnou službu poskytují. Díky tomuto automobilu budou moci navštěvovat i klienty, kteří sice měli o danou službu zájem, ale vzhledem ke špatné dostupnosti hromadné dopravy se k nim sociální pracovníci nemohli dopravit.

Realizace projektu vede:

 • ke zvýšení dostupnosti služby sociální rehabilitace pro cílovou skupinu. Fokus – Písek, z.ú.   bude pro tuto službu využívat osobní automobil
 • ke zvýšení kvality služby sociální rehabilitace
 • podporuje inkluzi duševně nemocných osob (primární cílová skupina projektu), protože smyslem služby je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si o pomoc v běžném životě

Výsledkem projektu je zajištění dostupnosti terénní služby sociální rehabilitace organizace Fokus – Písek, z.ú. se stabilním zázemím spočívající v pořízení osobního automobilu, který umožní obsluhu klientů, kteří za stávajících podmínek nemohou být navštěvováni.

Etapy Projektu:

Etapa 1 – Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku
Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro zajištění terénní služby sociální rehabilitace na území ORP Sušice, které je zároveň součástí spolku MAS Pošumaví. Osobní automobil bude využíván při cestách za klienty, kteří žijí v oblastech mimo větší aglomerace, kdy není možné zajistit službu s pomocí veřejné dopravy. Dále bude vůz využíván u klientů, kteří se ocitli v krizi či dekompenzovaném stavu a je potřeba u nich zajistit včasná a rychlá péče. Dojde k zlepšení mobility pracovníků a lepší obslužnosti .

Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, ta byla zahájena podpisem smlouvy na zpracování studie proveditelnosti dne 25. 5. 2018. Ukončení je plánováno na 28. 6. 2019, fyzická realizace projektu bude ukončena 31. 5. 2019.

Přípravná fáze – 04/2018 – 05/2018 úvodní schůzky k projektovému záměru

 • sestavení projektového týmu
 • kontakt se zpracovatelem studie proveditelnosti

Realizační fáze – 05/2018 – 05/2019

 • zpracování projektového záměru
 • zpracování studie proveditelnosti
 • průzkum trhu
 • zpracování žádosti o finanční podporu
 • finanční řízení projektu / účetnictví projektu
 • administrace a publicita projektu
 • dodávka předmětu plnění včetně dodacích lhůt a akceptace plnění užitkového automobilu
 • finanční řízení projektu / účetnictví projektu
 • administrace a publicita projektu

Provozní fáze – 06/2019 – min. po dobu udržitelnosti projektu do 06/2024

 • rutinní užívání předmětu projektu se zajištěnou podporou
 • finanční řízení projektu / účetnictví projektu
 • automobil bude zákonně a havarijně pojištěn
 • 20 pracovních dnů od ukončení fyzické realizace projektu (tj. 28. 6. 2019) bude vypracována Závěrečná zpráva o realizaci projektu a podána Zjednodušená žádost o platbu, následně bude Fokus – Písek, z.ú. každý rok zpracovávat monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu.