Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Obnova materiálně technické základny registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku

Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_049/0003909

Účelem projektu je:
a) Vybudování/pořízení nových kapacit pro poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.
b) Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Projekt reaguje na potřebu zajištění lepší dostupnosti terénního multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví Strakonice jako součásti registrované služby sociální rehabilitace, kterou poskytuje organizace Fokus – Písek, z.ú. na území ORP Strakonice, Vodňany, Prachatice a Vimperk, které je zároveň částečně součástí spolku MAS Strakonicko. Žadatel projektu reaguje na současnou zhoršenou možnost rychlého zásahu u klienta, který se ocitl v krizi, v jeho přirozeném prostředí (doma). Oblast MAS Strakonicko a specificky ORP Strakonice je řídce osídlena a velké procento potencionálních klientů žije mimo větší aglomerace bez možnosti osobního kontaktu se sociálními pracovníky.
Příjemci této služby jsou obyvatelé uvedeného území se zkušenostmi se závažným duševním onemocněním (SMI – Serious/severe Mental Illness) charakterizované:
1. diagnostické okruhy F2, F3 (eventuálně F42 a F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62)
2. trvání onemocnění (déle než 2 roky)
3.funkční narušení (skóre GAF ≤ 60)
4. Věková hranice uživatelů je od 16 do 80 let.
Zajištění terénních služeb patří mezi priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje i mezi národní priority.
Dostupné terénní služby umožňují lidem, kteří mají sníženou soběstačnost kvůli svému zdravotnímu postižení, akutnímu či chronickému onemocnění či věku, žít ve svém domácím prostředí. Tyto služby tak přispívají k lepší kvalitě života klientů a zabraňují jejich sociálnímu vyloučení.
Pořízení zánovních osobních automobilů zcela zřetelně učiní službu sociální rehabilitace dostupnější a sociálním pracovníkům značně usnadní podmínky pro poskytování svých činností, jelikož budou mnohem flexibilnější.

Cíle projektu:
a) Zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu do 6 měsíců od ukončení realizace projektu.
b) Zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu. Realizace projektu naplňuje specifický cíl IROP 5.1. Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro terénní multidisciplinární tým CDZ jako součásti sociální služby – sociální rehabilitaci Strakonice organizace Fokus – Písek, z.ú., která zajišťuje dostupnost předmětné služby na území ORP Strakonice, Vodňany, Prachatice a Vimperk, které je zároveň částečně součástí spolku MAS Strakonicko. Cílem poskytování této služby je přispět k inkluzi osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo již sociálně vyloučených. V rámci předloženého projektu dojde k pořízení dvou zánovních osobních automobilů, což značně usnadní pracovní činnost sociálním pracovníkům, kteří předmětnou službu poskytují. Díky těmto automobilům budou moci navštěvovat i klienty, kteří vyžadují častější intervence, ale vzhledem ke špatnému stavu dosavadního vozového parku to nebylo možné. Realizace projektu vede ke zlepšení dostupnosti služby sociální rehabilitace poskytované prostřednictvím terénního multidisciplinárního týmy CDZ pro cílovou skupinu. Fokus – Písek, z.ú. bude pro tuto službu využívat osobní automobily ke zvýšení kvality služby sociální rehabilitace a podpoře inkluze duševně nemocných osob (primární cílová skupina projektu), protože smyslem služby je podporovat lidi se zkušeností s DO v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si o pomoc v běžném životě.

Hlavní aktivitou projektu je obnova materiálně technické základny registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku, konkrétně pořízení dvou zánovních osobních automobilů s Plug-in pohon pro účely poskytování terénní formy sociální služby prostřednictvím terénního multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví.
V rámci vedlejší aktivity projektu (způsobilých výdajů) dojde k instalaci dobíjecího zařízení (Wall Box) na rampu přiléhající k prostorám na Lidické ulici 1081 ve Strakonicích. (konkrétně na dvoře této budovy) Dojde k jeho připojení na vnitřní instalaci 400V a vyvedení možnosti nabíjení pro vozidla stojící na, pro tento případ speciálně označených, parkovacích stáních.