Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Služby,

které poskytujeme

Sociální rehabilitace

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 70 je sociální rehabilitace soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb a obsahuje tyto základní činnosti:

 • 1
  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • 2
  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • 3
  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • 4
  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si o pomoc v běžném životě.

Péče je zajišťována komunitními týmy, které se snaží pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života tak, aby mohly být uspokojeny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Komutni tým tvoří kvalifikovaní odborníci na psychiatrickou péči.

Služby jsou poskytovány bezplatně a jejich užívání je dobrovolné.

Sociálně terapeutická dílna

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociáních službách je sociálně terapeutická dílna ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • 1
  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • 2
  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • 3
  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • 4
  podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Služby jsou poskytovány bezplatně a jejich užívání je dobrovolné.