Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Organizace FOKUS

Cíle, cílové skupiny, zásady

Naše organizace

Posláním organizace Fokus - Písek, z.ú.  je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život. Fokus pomáhá a podporuje v překonávání problémů spojených nejen s duševní nemocí a začleněním do běžného života. V organizaci pracují jen kvalifikovaní lidé, orientující se v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka.

Navazujeme spolupráci i s jinými službami, institucemi, organizacemi apod. Dále spolupracuje s psychiatry, psychology, psychiatrickými léčebnami, s rodinou a blízkým sociálním okolím klienta.

Jsme proti diskriminaci lidí s duševním onemocněním a snažíme se pro ně vytvářet stejné šance jako mají zdraví lidé. Usilujeme o destigmatizaci a osvětu v problematice duševního onemocnění.

Cíle organizace Fokus jsou

Obecné:

 • poskytování kvalitních služeb
 • kvalifikovaní zaměstnanci pro profesionální práci s klientem
 • informovanost a vzdělávání veřejnosti laické i odborné
 • destigmatizace duševního onemocnění
 • deinstitucionalizace psychiatrické péče
 • podpora hnutí Hearing voices

Pro rok 2022:

 • udržení kvality a zachování principu učící se organizace
 • zajištění dostatečných finančních prostředků pro chod organizace
 • udržení principů projektu Psycho-sociálně komunitního centra Písek
 • aktivní zapojení do transformace psychiatrické péče v ČR

Pro sociální rehabilitaci:

 • podporovat klienty v samostatnosti a aktivním zapojení do běžného života ve společnosti
 • do každodenní práce zapojit princip recovery (vyzdvihovat silné stránky, dovednosti, využívat potenciál klienta)
 • využívat přirozené zdroje z klientova okolí (spolupráce s rodinou)
 • těžiště práce v terénu – přirozeném prostředí klienta (více než 50%)
 • orientace na metodu IPS – podporovat pracovní uplatnění
 • zachování multidisciplinárního týmu a rozšíření o více zdravotnických profesí
 • dodržovat a prosazovat práva klientů
 • snížení potřeby psychiatrické hospitalizace
 • spolupráce s jinými službami

Pro sociálně terapeutickou dílnu:

 • upevnit své motorické a psychické schopnosti
 • udržet, rozvinout a získat pracovní návyky
 • usnadnit adaptaci klientů na nároky spojené se zaměstnáním
 • posilovat sociální návyky (péče o sebe, péče o domácnost, hygienické návyky)
 • podporovat klienty v samostatnosti při své práci
 • poskytnout dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností
 • poznat výsledky své práce, cítit se užitečný a potřebný
 • do každodenní práce zapojit princip recovery (vyzdvihovat silné stránky, dovednosti, využívat potenciál klienta)
 • dodržovat pravidelný režim
 • zapojování klienta do spolurozhodování (posilování sebevědomí klientů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat, byli odpovědný, chápali a naplňovali své povinnosti a svá práva)
 • umožnit klientům navazování nových sociálních kontaktů

Cílové skupiny organizace

Pro sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu jsou to lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
Pracujeme s těmito diagnózami:

 • F2 - schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F3 - afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F4 - neurotické, stresové a somatoformní poruchy
 • F6 - poruchy osobnosti a chování u dospělých

Věková hranice uživatelů je od 16 do 80 let.

Službu mohou využívat lidé s různým typem omezení ve způsobilosti k právním úkonům.
Jedinci u nichž převažuje problematika závislostí, demencí, mentální retardace, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, jsou odkazováni na specializovaná centra.

Naše organizace spolupracuje s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím, s lidmi, kteří přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním onemocněním, s dalšími organizacemi, s psychiatry, s ostatními lékaři, s psychology a veřejností.

Zásady poskytování služeb

Individuální přístup

 • každý člověk je jedinečná a výjimečná bytost
 • pracovníci berou klienta takového, jaký je, nesrovnávají, nepřirovnávají
 • s každým klientem je sepsán individuální plán, podle kterého se s každým jednotlivým klientem pracuje

Respekt

 • ke každému bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, vyznání a soukromí
 • respekt svobody a projevu jako nejzákladnější hodnoty
 • respekt jedinečnosti každého

Důvěra

 • rozvíjení prostoru bezpečí, kde může vzkvétat vzájemná důvěra a spolupráce
 • budování pocitu bezpečí mezi pracovníkem a klientem

Mlčenlivost

 • zajištění bezpečnosti
 • pracovníci nikdy nevynášejí žádné informace o spolupráci mimo organizaci bez souhlasu klienta.

Podpora k nezávislosti a samostatnosti

 • podporujeme klienty k samostatnosti a usilujeme o jejich zapojení do běžného života ve společnosti