Písek

774 483 769

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Malé projekty

Rok 2022

Grantový program VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

Poskytovatel: Nadace rozvoje občanské společnosti

Doba realizace: 22.3.2022 – 19.10.2022

Cílem projektu je předcházení stigmatizace a z něj vyplývajícícho sociálního vyloučení lidí s duševním onemocněním. Díky častým dlouhodobým hospitalizacím totiž dochází ke ztrátě pracovních návyků u této cílové skupiny. Hipoterapie jako léčebné pedagogicko – psychologické ježdění zprostředkovává našim klientům kontakt s ostatními lidmi, aktivizuje jejich činnost a navrací pracovní návyky. To vše napomáhá zmenšovat propast mezi nimi a sociálním okolím a tím umožňuje žít plnohodnotný život.

Týdny pro duševní zdraví 2022

Poskytovatel:         Město Písek – záštita starostky

Období realizace:          10.10. 2022

Popis:

Již více než 20 let se FOKUS – Písek, z.ú. zapojuje do největší multižánrové osvětové kampaně o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice spojené se světovým dnem duševního zdraví.

Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti.

Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Týdny pro duševní zdraví svými aktivitami přispívají ke zlepšení vnímání lidí s duševním onemocněním a jejich větší toleranci ve společnosti.


Ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek chceme uspořádat den plný zajímavých informací, hostů a divadla.


Základní krizová intervence

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.7. 2022 – 30.6. 2023

Popis:

V současné době se mezi klienty naší organizace stále více registrujeme lidi v krizi. Vzhledem k naší potřebě neustále zkvalitňovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním proškolíme vybrané pracovníky v akreditovaném kurzu Základní krizová intervence (ZKI).

Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat.


Krizová intervence – umění provázet člověka v krizi

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.7. 2022 – 30.6. 2023

Popis:

V současné době se mezi klienty naší organizace stále více registrujeme lidi v krizi. Vzhledem k naší potřebě neustále zkvalitňovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním proškolíme vybrané pracovníky v akreditovaném kurzu Základní krizová intervence (ZKI).

Cílem kurzu je poskytnout pracovníkům orientaci v problematice krizové intervence a naučit ho v praxi aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2022

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2022

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2022

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2022

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2022. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Zlepšení kvality sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2022 – 31.12. 2022

Popis:
V rámci připravovaného projektu bychom rádi zlepšili kvalitu sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře budeme moci s klienty z Vodňanska intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce. Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.


Rok 2021

Podpora sociálních služeb – podpora provozních nákladů

Poskytovatel:              město Sušice

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Finanční prostředky budou využity na provozní náklady spojené s poskytováním této služby.  (Provozní náklady jsou tvořeny z těchto položek: náklady na energie pronajatých prostor pro SR, náklady na pojistné služebního vozu pro účely poskytování terénní části SR,  náklady na internet a telefonní služby pracovníků SR, úklid společných prostor, náklady na odvoz odpadu) Díky této podpoře budeme moci registrovanou službu sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území města Sušice v roce 2021 zachovat.


PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2021 – dofinancování

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je podpora poskytování základních činností sociálních služeb prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na úhradu platů, mezd a odměn z dohod a jejich navýšení pracovníků podílejících se na poskytování základních činností sociálních služeb.
Cílem tohoto dotačního programu je podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou poskytovány uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami a v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji (dále též „SPRSS“), tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě poskytovatelů sociálních služeb uvedené v SPRSS (dále jen „Základní síť SPRSS“) a v rozsahu v ní uvedeném.
Důvodem podpory sociálních služeb je zajištění poskytování kvalitní a dostupné sociální péče pro osoby v Plzeňském kraji, které danou pomoc potřebují, prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na mzdy, platy a odměny z dohod a jejich navýšení. Důvodem vyhlášení tohoto dotačního řízení je dále schválení nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě došlo k navýšení platových tarifů mimo jiné pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.


Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb sociálně terapeutická dílna a sociální rehabilitace Sušice v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


20 let s FOKUSEM

Poskytovatel:         Město Písek – záštita starostky

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:

V srpnu 2021 uběhlo již 20 let od doby, co naše organizace FOKUS – Písek začala poskytovat registrované sociální služby osobám s duševním onemocněním na Písecku, Strakonicku a Sušicku. Již od samého počátku se aktivně zapojujeme na lokální i celostátní úrovni do reformy psychiatrické péče s důrazem na destigmatizaci a deinstitucionalizace psychiatrické péče.
Díky podpoře oslavíme toto výročí o něco více než ta předchozí. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek a Centrem kultury Písek chceme uspořádat právě v krásně rekonstruované knihovně na Alšově náměstí den plný zajímavých informací, hostů hudby a divadla.


Vzdělanější tým – profesionálnější pomoc směrem k mladším klientům

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.7. 2021 – 30.6. 2022

Popis:
Projekt svým obsahem reaguje na potřebu poskytovat sociální služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním stále v nižším věku. Naše organizace má již zaregistrovánu cílovou skupinu od 16 let věku. V rámci další profesionalizace našich služeb bychom rádi vzdělali podstatnou část našich pracovníků v přímé péči v kurzu věnovaném duševnímu onemocnění u dětí. Nejvýznamnější organizací v celé ČR, která se věnuje specializovanému vzdělávání sociálních pracovníků je Vzdělávací centrum Fokusu Praha.


Model CARe – komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci

Poskytovatel:              Komunitní nadace Blanicko – Otavská

Období realizace:          1.9. 2021 – 30.4. 2022

Popis:
Hlavním cílem projektu je snaha o neustálé zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území na území Protivínska a Písecka. Hlavním cílem kurzu je pak naučit účastníky užívat v praxi základní principy, hodnoty a metody práce orientované na zotavení, které tvoří základ metody CARe – komplexního přístupu v psychosociální rehabilitaci. Metodika výrazně usnadňuje a podporuje proces individuálního plánování a vybízí k práci s prostředím klienta. Zvyšuje tak kvalitu poskytovaných služeb vzhledem k zaměření na individuální potřeby uživatelů služeb. Kurz je zaměřen na získání komplexního pohledu na oblast péče o duševní zdraví, na získání znalostí a dovedností k aplikaci metody CARe do praxe a na rozvoj osobních měkkých dovedností pracovníků. Specifickým přínosem kurzu je zaměření na získání dovedností zaměřených na uplatňování principů zplnomocňování a na posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich okolí.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Prostřednictvím této dotace budeme spolufinancovatí neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2021

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku 2021

Poskytovatel:         Město Strakonice

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Strakonicku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2021

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2021

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2021. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Udržení dostupnosti sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2021 – 31.12. 2021

Popis:
V rámci připravovaného projektu bychom rádi udrželi dostupnost sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře budeme moci s klienty z Vodňanska intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce. Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.


Rok 2020

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Poskytovatel:                 Fond pomoci potřebným během epidemie

Období realizace:          20.11. 2020 – 31.5. 2021

Popis:
Cílem projektu je zlepšení kvality života a zdravotního stavu klientů naší organizace jako lidí s duševním onemocněním. V této složité době má právě tato cílová skupina obrovské potíže se zařazením do běžného života společnosti. Většina z nich se velice obává nákazy a proto nechtějí vycházet z domova ani za nezbytnými záležitostmi. Terénní tým sociální rahabilitace je tak schopen, za pomoci služebních automobilů, rychle reagovat na vzniké situace a může je operativně řešit přímo v klientově přirozeném prostředí. Za doprovodu sociálního pracovníka pak může klent vyřešit své osobní problémy například na Úřadě práce, městském úřadě nebo v bance.
Díky podpoře jsem získali 3 přednabité tankovací karty, které dohromady umožňovaly dojezd cca 16.000 km.


Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Poskytovatel:                 Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Prostřednictvím tohoto projektu budeme spolufinancovat neinvestiční náklady související se zajišťováním základních činností při poskytování registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na území bývalého okresu Písek a Strakonice.
Sociální služba SR je v tomto regionu jedinečná a nezastupitelná služba pro lidi s duševním onemocněním. Je poskytována ambulantní i terénní formou metodou case management. Jsou při ní mapovány individuální přání a potřeby klientů. Dochází k jejich podpoře v samostatnosti a soběstačnosti, tak aby se co nejdříve vrátili do běžného života a našli své místo ve společnosti.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Písek v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Jihočeský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace Strakonice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu Plzeňského kraje poskytovatelům sociálních služeb

Poskytovatel:              Plzeňský kraj

Dotace je podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje.

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby sociálně terapeutická dílna Sušice v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu dle vydaných Pověření Plzeňského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.


Podpora sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2020

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2020. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Podpora soc. terapeutické dílny pro lidi s duševním onemocněním na Písecku 2020

Poskytovatel:         Město Písek

Období realizace:          1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
Cílem projektu je podpora činnosti naší registrované sociální služby sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním na Písecku v roce 2020. Zabezpečení bezproblémového a kontinuálního poskytování této ojedinělé sociální služby s ohledem na zachování nebo zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich klientů.


Zlepšení poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním na území města Vodňany

Poskytovatel:             Město Vodňany

Období realizace:              1.1. 2020 – 31.12. 2020

Popis:
V rámci projektu bychom rádi udrželi trend neustálého zlepšování možností poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním s trvalým pobytem na území Vodňanska.

Díky podpoře, která bude směřována převážně do mzdových a provozních nákladů, budeme moci s těmito klienty intenzivněji pracovat a napomáhat jim tak k rychlejší resocializaci a také v integraci na trh práce.
Na základě této pomoci se postupně zvedne vlastní sebevědomí jednotlivých klientů a dojde ke zkvalitnění jejich života.