Písek

608 442 697

Strakonice

778 061 769
608 271 800

Sušice

774 451 769

Centrum Duševního

Zdraví Strakonice

O projektu

Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka. Péče o duševně nemocné v ČR ve srovnání s ostatními státy západní a severní Evropy setrvávala na konzervativních principech, nedoznala od počátku 90. let 20. století žádné zásadní systémové změny.

Projekt navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče, která byla schválena v březnu 2013 jako součást Národního programu reforem 2013 (www.reformapsychiatrie.cz). Na úspěšné implementaci Strategie reformy psychiatrické péče se podílejí zástupci ústředních orgánů státní správy ČR, např. MZ ČR, MPSV, MVČR, MMR, územní krajské samosprávy, obecní samosprávy a v neposlední řadě též přímo řízené organizace MZ ČR.

Aby lidé postižení duševním onemocněním mohli opustit sociální izolaci ve velké psychiatrické nemocnici a zaujmout pozici v přirozeném prostředí (deinstitucionalizace), je nezbytné pro ně připravit výkonnou a efektivní síť zdravotních a sociálních služeb v komunitních týmech. Jedním z nich je také Centrum duševního zdraví Strakonice (CDZ Strakonice).

Cílem projektu CDZ je

Vytvoření Centra duševního zdraví Strakonice, které zajistí dostupnost služeb poskytovaných CDZ pro lidi s duševním onemocněním v přirozeném prostředí na území ORP Strakonice, Blatná, Vodňany, Prachatice a Vimperk.

Vytvoření CDZ je aktivita vycházející ze Strategie reformy psychiatrické péče, která má za cíl přesunout těžiště péče do komunity, a snížit tak sociální vyloučení duševně nemocných. Prostřednictvím realizace projektu chceme dosáhnout také zlepšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb v regionu.

Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou CDZ dle Standardu péče poskytované v CDZ a zveřejněném ve Věstníku č.8/2021 MZ ČR tvoří:

1. Osoby se závažným duševním onemocněním (SMI - Serious/severe Mental Illness) charakterizované:

 • diagnostické okruhy F2, F3 (eventuálně F42 a F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62)
 • trvání onemocnění (déle než 2 roky)
 • funkční narušení (skóre GAF ≤ 60, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění; upraveno dle Ruggeri et al. 2000, Martín-Pérez et al.2019)

2. Osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI

 • Jde o osoby převážně dosud psychiatricky neléčené, u nichž se projevují poruchy, které svědčí pro zvýšené riziko budoucího rozvoje SMI.
 • Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby jako prevence rozvoje závažného (chronického) duševního onemocnění. Klienta k péči v CDZ indikují lékaři poskytovatelů lůžkové péče v oboru psychiatrie, lékaři poskytovatelů ambulantní péče v oboru psychiatrie a praktičtí lékaři.
 • Vzhledem k nízkoprahovosti a vysoké skryté nemocnosti u této cílové skupiny může být přijata do péče i osoba bez doporučení.

Přínosy pro cílové skupiny:

 • zvýšení dostupnosti péče
 • možnost péče v komunitě
 • snížení sociálního vyloučení
 • snížení stigmatu
 • snížení míry ohrožení chudobou
 • možnost včasné krizové intervence s prokazatelným zlepšením klinického stavu
 • umožnění čerpání zdravotních a sociálních služeb v jednom místě, vzájemné propojení zdravotních a sociálních služeb
 • větší spokojenost s léčbou
 • snížení finanční i psychické zátěže rodin nemocných
 • snížení opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě
 • dále asertivní komunitní léčba prokazatelně snižující frekvence relapsu onemocnění, potřebu hospitalizace, vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost pacientů
 • v důsledku zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta se zvýší možnost uplatnění na trhu práce

Tento projekt je realizován díky finanční podpoře z EU a státního rozpočtu.