Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Prachaticku a Vimpersku

 

                            

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007871

 

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb lidem s duševním onemocněním, kteří trvale žijí na části území MAS Šumavsko prostřednictvím rozšíření sociální služby – sociální rehabilitace.
Na toto území tak bude moci být rozšířena poptávaná služba zaměřená na podporu a pomoc při resocializaci klientů. Bude se jednat o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo akutní sociální situaci způsobené vlivem duševního onemocnění. Služba bude na tomto území poskytována terénní formou.
.

 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení:         1.4. 2018
Předpokládané datum ukončení:     31.3. 2021

 

Cíle projektu
Hlavním cílem připravovaného projektu je zlepšení podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením (konkrétně lidem s duševním onemocněním trpícím diagnózami v okruhu: F2; F3; F4; F6) na části území MAS Šumavsko prostřednictvím rozšíření spádovosti sociální služby sociální rehabilitace Strakonice ID:3257665. To umožní, na základě vzájemné spolupráce, hledat možnosti a příležitosti klientů žít běžný a plnohodnotný život. Sociální rehabilitace dává rovněž prostor k jejich osobnímu rozvoji. Věková hranice klientů v projektu bude od 18 do 65 let.
Sociální služby budou poskytovány terénní formou v přirozeném prostředí klienta a dle jeho aktuální potřeby. Práce s klienty s duševním onemocněním je prací dlouhodobou a už jen získání důvěry a možnosti sociální práce s nimi trvá mnohdy několik měsíců. Naše organizace má však již více než 15-ti leté zkušenosti s touto cílovou skupinou a své znalosti si rozšiřuje nejen v rámci České republiky, ale i na mnohých zahraničních stážích.
Projekt si dále klade za cíl boj proti diskriminaci a stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Aktivně se proto podílíme na reformě psychiatrické péče v ČR zaměřené na změnu přístupu k lidem s duševním onemocněním a destigmatizaci psychiatrické péče jako celku. Díky rozšíření sociální služby sociální rehabilitace Strakonice bude docházet k včasnému rozpoznání zhoršení zdravotního stavu a ke zmenšení nutnosti hospitalizace u osob s duševním onemocněním na části území MAS Šumavsko. Zároveň budeme spolupracovat s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím klientů, s dalšími organizacemi, odbornými lékaři a veřejností.
Výstupem projektu by tedy mělo být 20 nových registrovaných klientů z řad lidí s uševním onemocněním žijících na části území MAS Šumavsko. Všichni budou mít sepsány základní dokumenty pro využívání služby (Pravidla soužití, Dohodu o poskytování služby SR, Souhlas s poskytnutím osobních údajů, Potvrzení od psychiatra a Individuální plán). Těmto klientům bude poskytnuto minimálně 600 kontaktů
.

 

Aktivity projektu
1. Poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Nejdříve se zaměříme na výběr vhodného sociálního pracovníka, který bude následně poskytovat sociální službu sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním na části území MAS Šumavsko.
Hlavním obsahem této aktivity je dále vlastní poskytování sociální služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním na části území MAS Šumavsko.
Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách §70 je sociální rehabilitace soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Tato služba bude poskytována primárně v terénu - v přirozeném prostředí klienta a bude obsahovat tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zároveň budou pracovník sociální rehabilitace v rámci této aktivity procházet povinným vzděláváním.

 

2. Vyhodnocení

V průběhu této části proběhne vyhodnocení fungování celého projektu. Bude provedeno dotazníkové šetření týkající se spokojenosti klientů s poskytovanou službou a zhodnotí se případné návrhy či připomínky. Dojde také k průběžnému hodnocení Individuálních plánů účastníků projektu. Zhodnotí se, zda došlo ke kvalitativní změně v životě klienta, stabilizace či zhoršení jeho momentálního stavu s následným zmírněním dopadů na klientův život a na jeho nejbližšího okolí. Zde předpokládáme, že kladné vyhodnocení IP klienta spojené s kvalitativní změnou v jeho životě proběhne minimálně u pěti účastníků projektu.

 

Kontakt:

Bc. Zuzana Surá
Tel: 770 634 769
E-mail: terenprachatice(zavináč)fokus-pisek.cz

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This