Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Sušicku

 

                             

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007221

 

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti sociálních služeb lidem s duševním onemocněním, kteří trvale žijí na části území MAS Pošumaví prostřednictvím nové sociální služby - sociální rehabilitace.
Vznikne tak poptávaná služba zaměřená na podporu a pomoc při resocializaci klientů. Bude se jednat o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo akutní sociální situaci způsobené vlivem duševního onemocnění. Služba bude poskytována terénní i ambulantní formou.

 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení:         1.1. 2018
Předpokládané datum ukončení:    31.12. 2020

 

Cíle projektu
Hlavním cílem připravovaného projektu je zlepšení podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením (konkrétně lidem s duševním onemocněním trpícím diagnózami v okruhu: F2; F3; F4; F6) na části území MAS Pošumaví prostřednictvím nově vzniklé sociální služby sociální rehabilitace. Ta umožní na základě vzájemné spolupráce hledat možnosti a příležitosti žít běžný život. SR dává rovněž prostor k osobnímu rozvoji klientů. Jejich věková hranice je od 18 do 80 let.
Sociální služby budou poskytovány převážně v terénu v přirozeném prostředí klienta a dle jeho aktuální potřeby. Bude však připravena i ambulantní část služby s potřebným zázemím. Práce s klienty s duševním onemocněním je prací dlouhodobou a už jen získání důvěry a možnosti sociální práce s nimi trvá mnohdy několik měsíců. Naše organizace má však již více než 15-ti leté zkušenosti s touto cílovou skupinou a své znalosti si rozšiřuje nejen v rámci České republiky, ale i na mnohých zahraničních stážích.
Projekt si dále klade za cíl boj proti diskriminaci a stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Aktivně se také podílíme na reformě psychiatrické péče v ČR zaměřené na změnu přístupu k lidem s duševním onemocněním a destigmatizaci psychiatrické péče jako celku.
Díky vzniku nové sociální služby sociální rehabilitace bude docházet k včasnému rozpoznání zhoršení zdravotního stavu a ke zmenšení nutnosti hospitalizace u osob s duševním onemocněním na části území MAS Pošumaví. Službu budou moci využívat nejen klienti s duševním onemocněním. Zároveň spolupracujeme s rodinou, partnery a blízkým sociálním okolím, s dalšími organizacemi, odbornými lékaři a veřejností.
Výstupem projektu by tedy mělo být 25 nových registrovaných klientů z řad lidí s duševním onemocněním trvale žijících na části území MAS Pošumaví. Všichni budou mít sepsány základní dokumenty pro využívání služby (Pravidla soužití, Dohodu o poskytování služby sociální rehabilitace, Souhlas s poskytnutím osobních údajů, Potvrzení od psychiatra a Individuální plán). Těmto klientům bude poskytnuto minimálně 1000 kontaktů.

 

Aktivity projektu
1. Přípravná fáze

V této části se soustředíme na výběr vhodného sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách, kteří budou následně poskytovat novou registrovanou sociální službu sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním na části území MAS Pošumaví. Upravíme stávající prostory a vybavíme je vhodným nábytkem a dalším vybavením.
Cílem této aktivity je rozvoj nové sociální služby v doposud nepokrytém území.
Vazby na ostatní aktivity: Tato prvotní aktivita přímo navazuje na následující a je velice podstatná pro další aktivity projektu.

 

2. Vlastní poskytování sociální služby sociální rehabilitace

V rámci této nejdůležitější aktivity projektu plánujeme vlastní poskytování sociální služby sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním na části území MAS Pošumaví.
Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 70 je sociální rehabilitace soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Tato služba bude poskytována jak ambulantně - v prostorách naší sušické pobočky, tak v terénu – v přirozeném prostředí klienta a bude obsahovat tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zároveň budou pracovníci SR v rámci této aktivity procházet povinným vzděláváním.
Cílem této aktivity je zlepšení dostupnosti soc. služby sociální rehabilitace lidem s DO na části území MAS Pošumaví.

 

Kontakt:

Monika Traganová
Tel: 778 519 769
E-mail: terensusice(zavináč)fokus-pisek.cz

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This