Individuální přístup

- s každým klientem pracovníci pracují jako s jedinečnou, výjimečnou bytostí

- pracovníci berou klienta takového, jaký je, nesrovnávají, nepřirovnávají

- s každým klientem je sepsán individuální plán, podle kterého se s každým jednotlivým klientem pracuje
 

Partnerský vztah

= rovnocenný vztah

- vztah založený na vzájemném respektu, úctě a důvěře

- sociální pracovník se snaží nevstupovat do prostoru druhého, neponižovat ani nepovyšovat, chovat se férově.

- vztah založený na vzájemné spolupráci, kdy klient není podřízený, ale partner na stejné úrovni; klient není ten „nemocný“, ale ten „mocný“, který rozhoduje a spolupodílí se stejnou měrou na aktivitě či řešení svých potížích

 

Respekt

- pracovník přijímá druhého člověka takového, jaký je, nesoudí, poskytuje mu příležitost být přirozený, respektuje práva a názory, jeho jedinečnost

- respektuje nedostatky klienta

- respektuje každého bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, vyznání

- respektuje klientovo soukromí (např. zbytečně nepokládáme osobní otázky, nevstupovat do osobní zóny)

- respektuje svobodu jako nejzákladnější hodnotu (klient se sám může rozhodnout, zda-li přijde do Fokusu, sám se může rozhodnout, jestli bude aktivní či pasivní). Klient musí dodržovat určitá pravidla, ale ty mu nebrání v jeho svobodném rozhodování.

 

Důvěra

= budování vztahu, ve kterém si klient i pracovník mohou vzájemně věřit

- pracovník by měl rozvíjet klientovo důvěru, bez ní není možná kvalitní spolupráce

- pracovník důvěřuje tomu, že klient se cítí, tak jak říká

- vzájemná důvěra jak ze strany pracovníka, tak ze strany klienta je podnět, na kterém mohou stále pracovat

- důvěra může obsahovat jistou míru nejistoty. Klientovi pracovník dává důvěru v jeho schopnosti a v to, co říká (i kdyby to byla lež, tak důvěřuje, že je důvod, proč to tak momentálně říká, či vidí).

- klient k pracovníkovi může mít důvěru omezenou, tj. důvěřovat mu jako odborníkovi, i když nemusí znát jeho charakterové vlastnosti.

 

Mlčenlivost

= základní předpoklad všech pracovníků

- všichni pracovníci organizace neposkytují žádné informace, které se dozvěděli při výkonu svého povolání

- každý pracovník při nástupu do zaměstnání podepisuje povinnou mlčenlivost. Praktikanti a stážisté podepisují při vstupu na praxi či stáž formulář (povinná mlčenlivost). Povinná mlčenlivost je ochranným prostředkem pro klienty a pro celou organizaci

- může nastat určitý rozpor, pokud pracovník zachovává mlčenlivost o skutečnosti, kterou mu klient svěřil v rámci individuálního rozhovoru, terapie atd. a přitom je důležitá pro další práci s ním a pro ostatní pracovníky.

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This