Prací za zdravím

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003997

 

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na komplexní podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním na území Písecka, Strakonicka a Sušicka za pomoci mezinárodně ověřené metody IPS. Jedná se o klienty naší organizace, kteří mají zájem najít si práci a na získaném místě se udržet. Jako podpora před samotným zahájením hledání zaměstnání proběhnou motivační aktivity a krátké rekvalifikace. Následně za pomoci Pracovních konzultantů a PEER konzultanta dojde k umisťování účastníků na podpořená pracovní místa.

 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení:   1.5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30.9. 2018

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoc v integraci co největšího procenta potřebných lidí s duševním onemocněním (klientů našeho sdružení) na otevřený trh práce za pomoci nové metody a individuálního přístupu. Do projektu v počáteční fázi vstoupí 10 klientů a všichni zároveň projdou motivačními aktivitami. V nich si ujasní své priority, představy o svém místě na trhu práce a získají větší motivaci pro zdárné získání uplatnění. Následně pak 5 vhodných účastníků projde intenzivním a individuálně nastaveným rekvalifikačním kurzem zvyšujícím jejich IT gramotnosti. Po ukončení motivačně vzdělávací aktivity bude 7 nejvhodnějších účastníků umístěno na podpořených pracovních místech na částečný úvazek po dobu 14 měsíců. Tato doba je, dle našich předchozích zkušeností, dostatečná k zabezpečení trvalého zapracování a udržení si pracovního místa. Po dobu umístnění účastníků projektu na podpořených pracovních místech bude využita metoda IPS (Individual placement and support). Tento mezinárodně ověřený a fungující způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním přispěje k lepší integraci této cílové skupiny na otevřený trh práce i po ukončení realizace projektu.
Ostatním účastníkům, kteří nenastoupí na podpořená pracovní místa, bude nabídnuta pomoc ve formě podpory při hledání dalšího uplatnění na otevřeném trhu práce.
Díky podpoře z projektu bude ještě zvýrazněna role PEER konzultanta (člověk se zkušeností s duševním onemocněním). Bude pevněji zakotven do procesu zaměstnávání lidí s DO na otevřeném trhu práce. PEER konzultant zde bude sloužit jako důležitý prostředník mezi účastníkem projektu, zaměstnavatelem a sociálním pracovníkem.
Výstupem je tedy vstup 10 klientů do projektu. Všichni absolvují motivační kurz a 5 z nich i kurz IT gramotnosti. Dále by mělo 7 účastníků nastoupit na podpořená pracovní místa.

 

Aktivity projektu:
1. Motivační a kvalifikační aktivity

Obsahem této počáteční aktivity, která je plánována na maximálně 4 měsíce, je uskutečnění nejméně dvou motivačních kurzů určených ke zvýšení osobní efektivity, ujasnění si priorit, upřesnění svého místa na pracovním trhu a k větší motivaci pro zdárné získání uplatnění na otevřeném trhu práce. Do tohoto kurzu vstoupí všech 10 účastníků projektu. Délka kurzu bude minimálně 40 hodin a zabezpečí ho vybraný dodavatel. Dále bude uskutečněn specializovaný rekvalifikační kurz na zvýšení IT gramotnosti. Tento kurz bude mít délku minimálně 45 hodin a zúčastní se ho 5 vybraných účastníků.
Výběr vhodných účastníků projektu bude proveden na základě analýzy aktuální potřebnosti tohoto druhu vzdělávání a v souladu s doporučením lektora motivačního kurzu a sociálních pracovníků, kteří s účastníky běžně pracují v rámci poskytování našich registrovaných služeb.

 

2. Poradenství a podpora účastníkům projektu

Tato aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu a bude složena z práce pracovních konzultantů a PEER konzultanta. Tito budou intenzivně a individuálně pracovat s jednotlivými účastníky a provázet je celým procesem zaměstnanosti - od počátečního hledání, přes vstupní pohovory až po pomoc při zapracování a udržení si stálého zaměstnání. S každým účastníkem bude veden Individuální plán a jednou týdně bude konzultován jeho případný vývoj. Pokud bude potřeba, bude Pracovní nebo PEER konzultant doprovázet účastníka na pohovory k zaměstnavatelům, nebo přímo na pracoviště. Plánujeme také minimálně jednou měsíčně cca hodinovou kontrolní konzultaci jak s Pracovním, tak i PEER konzultantem.
 

3. Zajištění pracovních míst pro účastníky projektu

Bude se jednat o 7 podpořených pracovních míst, která vzniknou na dobu 14 měsíců. Tato doba a průběžná podpora účastníků ze strany Pracovních konzultantů zajistí trvalé udržení pracovního místa pro jednotlivé účastníky. Výše pracovních úvazků je plánována s ohledem na zdravotní stav účastníků na maximálně 30%.

 

Kontakt: Alena Malá, DiS.

Tel.: 774 450 769

E-mail: pracovnikonzultant(zavináč)fokus-pisek.cz

 

   

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This