Práce - jedna z cest k zotavení

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009168

 

Popis projektu:
Projekt si klade za cíl komplexní podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí s duševním onemocněním na území Písecka, Strakonicka, Prachaticka, Vimperska a Sušicka za pomoci mezinárodně ověřené metody IPS. Jedná se o klienty naší organizace, kteří chtějí najít práci a získané místo si udržet. Jako podpora účastníkům proběhnou na počátku projektu vzdělávací aktivity a krátká rekvalifikace. Následně za pomoci Pracovního konzultanta a PEER konzultanta dojde k umisťování účastníků na podpořená prac.místa.

 

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení:   1.12. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31.5. 2020

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je pomoc v integraci co největšího procenta potřebných lidí s duševním onemocněním (klientů naší organizace) na otevřený trh práce za pomoci ověřené metody zaměstnávání a individuálního přístupu. Do projektu v počáteční fázi vstoupí 10 klientů a všichni zároveň projdou vzdělávacími aktivitami zaměřenými na finanční gramotnost. V nich si ujasní své priority, představy o svém místě na trhu práce a ještě více se namotivují pro zdárné získání uplatnění. Následně pak 5 vhodných účastníků projde intenzivním a individuálně nastaveným RK zvyšujícím jejich IT gramotnosti. V další aktivitě bude všem účastníkům nabídnuto umístnění na podpořených pracovních místech na částečný úvazek po dobu maximálně 12 měsíců. Tato doba je, dle našich předchozích zkušeností, dostatečná k zabezpečení trvalého zapracování a udržení si pracovní místa. Po dobu umístnění účastníků projektu na podpořených pracovních místech bude využita metoda IPS (Individual placement and support) - ta je nově zavedena do principů práce s klienty v naší organizaci. Tento mezinárodně ověřený a fungující způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním přispěje k lepší integraci této cílové skupiny na otevřený trh práce i po ukončení realizace projektu.
Díky podpoře z projektu bude ještě zvýrazněna role PEER konzultanta (člověk se zkušeností s duševním onemocněním, který prošel procesem Recovery - úzdravy). V současnosti se stále pevněji zakotvuje do procesu zaměstnávání lidí s DO na otevřeném trhu práce. PEER konzultant zde slouží jako důležitý prostředník mezi účastníkem projektu, zaměstnavatelem a sociálním pracovníkem.
Výstupem je tedy, aby 10 klientů vstoupilo do projektu, všichni absolvovali kurz finanční gramotnosti a 5 z nich i kurz IT. Dále bude všem účastníků umožněno nastoupit na podpořená pracovní místa.

 

 

Aktivity projektu:
1. Vzdělávací a kvalifikační aktivity

V této vstupní aktivitě projektu se zaměříme na stimulaci v podobě vzdělávacího kurzu,který je zaměřen na zlepšení finanční gramotnosti účastníků. Rozvojem sociálních kompetencí, zlepšení finanční gramotnosti a tím usnadnění praktické orientace na trh práce dojde k podpoření sebedůvěry a schopnosti adaptovat se na nové pracovní a životní podmínky. Dále je tato aktivita zaměřena na zvýšení IT gramotnosti vybraných účastníků.
V rámci této aktivity se uskuteční dva vzdělávací kurzy finanční gramotnosti s minimální délkou 40 vyučovacích hodin. První se uskuteční v naší pobočce v PI a druhý v naší pobočce ve ST. Tímto kurzem projde 10 účastníků projektu.
Dále plánujeme intenzivní a co možná nejvíc individualizovaný rekvalifikační kurz zaměřený na zvýšení IT gramotnosti s dotací minimálně 45 vyučovacích hodin. Tento kurz bude realizován pro 5 vybraných účastníků. Jejich výběr bude proveden na základě analýzy potřebnosti účastníků projektu a v souladu s doporučením pracovního konzultanta a klíčových pracovníků, kteří s účastníky běžně pracují v rámci poskytování našich registrovaných služeb.
Cílem této aktivity je zvýšení motivace k setrvání v projektu pro každého účastníka a zlepšení znalostí v IT pro vybrané účastníky.

 

2. Poradenství a podpora účastníkům projektu

V rámci této aktivity, která bude probíhat po celou dobu realizace projektu, se budeme věnovat co možná největší a maximálně individualizované podpoře účastníků projektu při přípravě, hledání a v průběhu uplatnění na pracovních místech na otevřeném trhu práce. Pracovní konzultant bude s účastníky pravidelně komunikovat. Jeho podpora bude směřována na zvládání stresu, komunikaci v týmu, s nadřízeným apod..
Účastníci projektu zároveň zůstávají i v aktivním kontaktu se svým klíčovým pracovníkem. Cílem je zajistit, aby situace v klientově životě byla stabilní, aby nebyl vystavován zbytečnému stresu. Tím se snižuje i riziko selhání na pracovním místě.
Dále je účastníkům projektu k dispozici PEER konzultant. Ten v průběhu této aktivity pomáhá s překonáváním překážek v procesu jejich návratu na trh práce. Reaguje na obavy lidí s duševním onemocněním spojené s návratem na trh práce (obava ze zhoršení zdravotního stavu, nezvládání stresu, jednání se zaměstnavatelem o podmínkách potřebných pro práci, stigmatizace spojená s duševním onemocněním).
PEER konzultant, je člověk, který má sám zkušenost s duševním onemocněním, a absolvoval speciální vzdělání.
S každým účastníkem bude veden Individuální plán práce a pravidelně bude vyhodnocován Pracovní i PEER konzultantem. Pokud bude potřeba, bude Pracovní nebo PEER konzultant doprovázet účastníka na pohovory k zaměstnavatelům, nebo přímo na pracoviště.
Skupinové i individuální konzultace nebo poradenství budou probíhat ideálně v přirozeném prostředí klienta, nebo v prostorách naší organizace.
Celkově jich proběhne minimálně 800 hodin.

 

3. Zajištění pracovních míst pro účastníky projektu

Metoda IPS je metodou, která se zaměřuje na vytváření pracovních míst u zaměstnavatelů na volném trhu práce. Principem této metody je nalezení, popř. vytvoření pracovního místa "účastníkovi na míru", to znamená s ohledem na jeho potřeby, schopnosti, dovednosti a kvalifikaci, ale i jeho představy o vhodné práci. Metoda IPS se v současné době v ČR pevně zakořeňuje (zejména možnosti jejího využívání s ohledem na rozdíly v legislativě nebo financování služeb). Pracovníci naší organizace měli možnost získat zkušenosti v projektech jiných poskytovatelů soc. služeb, ve kterých byla do praxe zaváděna tato metoda.
V rámci KA3 plánujeme (v rámci nepřímých nákladů) oslovování zaměstnavatelů v oblasti, kde naše organizace působí, s možností vytvoření podpořených prac. míst pro účastníky projektu a další spolupráci.

Pracovní konzultant se sejde s každým s účastníků projektu, v rámci těchto schůzek zjistí, jaké jsou jeho představy o práci, na základě těchto schůzek osloví společně vhodné zaměstnavatele ve svém regionu a nabídne jim možnost vytvořit podpořené pracovní místo.
U těchto oslovených zaměstnavatelů vytvoříme, na základě podnětů od účastníků projektu, 10 běžných pracovních míst na maximálně 1/3 úvazek s využitím přímé podpory na maximálně 12 měsíců.
Po umístnění účastníků na tyto pracovní místa s nimi bude Pracovní konzultant nadále komunikovat a pomáhat jim řešit případné problémy.

 

Kontakt: Alena Malá, DiS.

Tel.: 774 450 769

E-mail: pracovnikonzultant(zavináč)fokus-pisek.cz

 

   

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This