Sociální rehabilitace

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 70 je sociální rehabilitace soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
 

Služba je poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb a obsahuje
tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Posláním sociální rehabilitace je podporovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy říci si o pomoc v běžném životě.

 

Péče je zajišťována komunitními týmy, které se snaží pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života tak, aby mohly být uspokojeny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. Komutni tým tvoří kvalifikovaní odborníci na psychiatrickou péči.

 

 

Sociálně-terapeutická dílna

Dle zákona 108/2006 Sb. o sociáních službách je sociálně terapeutická dílna ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

 

Služby jsou poskytovány bezplatně a jejich užívání je dobrovolné.

 

 

Přidat na Linked IN Přidat na Facebook Tweet This Přidat na Delicious Odeslat do Digg Stumble This